ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN INNOTEC INDUSTRIE BV

1. Al de offertes en prijsopgaves van INNOTEC INDUSTRIE bv zijn vrijblijvend. INNOTEC INDUSTRIE bv is enkel gebonden door haar eigen orderbevestiging en onderhavige verkoopsvoorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de Cliënt. Indien de Cliënt beslist om tot annulatie over te gaan van een orderbevestiging vooraleer INNOTEC INDUSTRIE bv tot levering is overgegaan, zal INNOTEC INDUSTRIE bv gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 20% op de in haar orderbevestiging bepaalde prijs.

2. De overeengekomen prijs heeft enkel en uitsluitend betrekking op de in de orderbevestiging van INNOTEC INDUSTRIE bv uitdrukkelijk beschreven goederen. Al de bijkomende leveringen van goederen zullen pas geschieden na een nieuwe orderbevestiging hieromtrent. In dat geval zal INNOTEC INDUSTRIE bv gerechtigd zijn haar prijs aan te passen aan de op dat tijdstip geldende tarieven.

3. Elke vermelde leveringstermijn van goederen en/of diensten geldt ter informatieve titel. De laattijdige levering of uitvoering kan in geen geval een verzoek tot schadevergoeding van de Cliënt rechtvaardigen. Deze kan evenwel het contract verbreken in geval van niet-levering binnen de 30 dagen na ontvangst door INNOTEC INDUSTRIE bv van een aangetekende ingebrekestelling om tot levering over te gaan. De levering vindt plaats ex works vestiging van INNOTEC INDUSTRIE bv te Herentals (Belgie). Vanaf dat ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de Cliënt. Het vervoer van de goederen geschiedt altijd voor risico en op kosten van de Cliënt.

4. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van INNOTEC INDUSTRIE bv opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht haar verbintenissen terug op te nemen van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Worden in hoofde van INNOTEC INDUSTRIE bv als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen, bedrijfsblocades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen en/of energie, vertraagd of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Betaling dient te geschieden op de vennootschapszetel van INNOTEC INDUSTRIE bv te Herentals (Belgie). De Cliënt is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn blijven zij de uitsluitende eigendom van INNOTEC INDUSTRIE bv. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt vanaf deze vervaldag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest van 1% per maand op het uitstaande factuurbedrag. Elke laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van conventionele schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag.

6. Een klacht aangaande een factuur dient door de Cliënt op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan INNOTEC INDUSTRIE bv. Zichtbare gebreken waarover door de Cliënt op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd, worden niet in aanmerking genomen. Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet op straffe van verval onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste 6 maanden na de levering door de Cliënt schriftelijk ter kennis van INNOTEC INDUSTRIE bv worden gebracht. Geen enkele klacht geeft de Cliënt het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen.

7. INNOTEC INDUSTRIE bv garandeert de Cliënt de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde goederen gedurende een periode van 6 maanden na de levering ervan. In geval van gebrekkige levering zal INNOTEC INDUSTRIE bv naar eigen keuze overgaan ofwel tot de herlevering van de gebrekkige goederen, ofwel tot de kreditering van de corresponderende factuur ten voordele van de Cliënt. De garantieverplichting van INNOTEC INDUSTRIE bv is strikt beperkt tot het voorgaande. Alle andere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en intresten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of on roerende goederen, benadeling van de bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de Cliënt of derden veroorzaakt, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Het is in elk geval aan de Cliënt om de gebrekkigheid van de door INNOTEC INDUSTRIE bv afgeleverde goederen te bewijzen.

8. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is INNOTEC INDUSTRIE bv in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting of in geval van faillissement van de Cliënt, gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief. In geval van ontbinding door INNOTEC INDUSTRIE bv in voorgenoemde gevallen, verbindt de Cliënt zich ertoe de door INNOTEC INDUSTRIE bv geleverde goederen welke door de Cliënt nog niet werden betaald binnen de 24 uur voor retour te zenden aan INNOTEC INDUSTRIE bv. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal INNOTEC INDUSTRIE bv, op welke plaats het ook weze, de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.

9. Bij eventuele onwerkzaamheid van een bepaling vervat in onderhavig document, treedt daarvoor een regeling in de plaats die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven volledig van kracht.

10. Elke betwisting over één van onze transacties zal worden beheerst door het Belgische interne recht, met uitsluiting van de toepassing van de internationale verdragen inzake koop-verkoop. Enkel de rechtbanken van Turnhout (België) zullen exclusief bevoegd zijn in geval van betwisting, met dien verstande dat INNOTEC INDUSTRIE bv gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de Cliënt.